Skip to content

Artikel 1. Definities

1.1 Steekproeven.eu:
de naam waarmee de eenmanszaak van drs P.C. van Batenburg sinds 16 november 2020 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80831524. Het adres van de onderneming is Bing Crosbypad 25, 3543 EM Utrecht.

1.2 Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Steekproeven.eu de opdracht wordt aangegaan.

1.3 Opdracht:
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Steekproeven.eu op grond waarvan Steekproeven.eu werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.

1.4 Opdrachtbevestiging:
het door Steekproeven.eu aan Opdrachtgever te versturen document, waardoor de Opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, het Honorarium, onkosten en de betalingswijze.

1.5 Honorarium:
de door Opdrachtgever aan Steekproeven.eu verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder iedere aanbieding en overeenkomst, tussen Steekproeven.eu en een Opdrachtgever die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door Steekproeven.eu.

2.2 Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Voorwaarden tussen Steekproeven.eu en Opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen. Afwijkingen van deze voorwaarden door partijen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 3. Offerte

3.1 De door Steekproeven.eu gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Toezending van offertes en/of andere documentatie verplicht Steekproeven.eu niet tot acceptatie. Het niet accepteren wordt door Steekproeven.eu zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 4. Totstandkoming

4.1 Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Steekproeven.eu een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Steekproeven.eu eerst nadat deze schriftelijk door Steekproeven.eu zijn bevestigd.

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Steekproeven.eu.

5.2 Aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever aan Steekproeven.eu is verstrekt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de opzet en uitvoering van de Opdracht essentiële informatie aan Steekproeven.eu is verstrekt.

5.3 Steekproeven.eu bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

5.4 Steekproeven.eu zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de Opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarnaast zal Steekproeven.eu zich inspannen de werkzaamheden overeenkomstig de planning (zie artikel 13 en 14) en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren. Voor Steekproeven.eu geldt overigens slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

Artikel 6. Wijzigingen

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen, inclusief het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden waaronder eventuele meerkosten en/of het tijdstip van voltooiing van de uitvoering.

6.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever de Opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Steekproeven.eu niet verplicht bijdragen of diensten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling van de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht, met een minimum van 25% van het restant van het Honorarium.

Artikel 7. Ter beschikking stelling van informatie door Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Steekproeven.eu overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Steekproeven.eu ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

7.3 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

7.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra Honorarium, ontstaan door het niet of niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Steekproeven.eu is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking dwingt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

8.2 Steekproeven.eu is niet gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Steekproeven.eu voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

8.3 Tenzij daartoe door Steekproeven.eu voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Steekproeven.eu, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens zoveel als mogelijk voor zorg dragen dat derden niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

8.4 Steekproeven.eu zal na de opdracht alle ontvangen en door Steekproeven.eu samengestelde informatie, zowel hard copy als digitaal, aan Opdrachtgever retourneren of verwijderen. Steekproeven.eu zal hierdoor Opdrachtgever na de Opdracht niet meer kunnen voorzien van inhoudelijke informatie aangaande de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Steekproeven.eu behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

9.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Steekproeven.eu, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Steekproeven.eu.

9.4 Steekproeven.eu behoudt het recht de door de uitvoering van de Opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Honorarium

10.1 Tenzij anders overeengekomen, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Steekproeven.eu vast te stellen uurtarieven. De tarieven zijn exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten (tenzij anders overeengekomen) en gebaseerd op het prijspeil van heden.

10.2 Het Honorarium van Steekproeven.eu is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.

10.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Steekproeven.eu gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Steekproeven.eu hier andere afspraken over hebben gemaakt.

10.4 Het Honorarium van Steekproeven.eu, wordt per 14 dagen in rekening gebracht of zoveel eerder na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Steekproeven.eu hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Steekproeven.eu verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Steekproeven.eu aan te wijzen bankrekening.

11.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is Steekproeven.eu gerechtigd, nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Steekproeven.eu, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

11.3 Steekproeven.eu is alsdan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmede op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig te kunnen worden.

11.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Steekproeven.eu maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

11.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Steekproeven.eu daartoe aanleiding geeft, is Steekproeven.eu gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Steekproeven.eu te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Steekproeven.eu gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Steekproeven.eu uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.6 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

11.7 Elke nota of declaratie wordt als een afzonderlijke vordering van Steekproeven.eu op Opdrachtgever beschouwd.

11.8 Betaling van een door Steekproeven.eu verzonden voorschotnota of declaratie geschiedt altijd zonder enige korting of schuldvergelijking. Geschillen, van welke aard dan ook, geven de Opdrachtgever nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren en/of op te schorten.

Artikel 12 Reclames

12.1 Reclames inzake tekortkoming bij de uitvoering van de werkzaamheden door Steekproeven.eu dienen binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, door Steekproeven.eu schriftelijk ontvangen te zijn. Reclames betreffende voorschotnota’s of declaraties dienen binnen 8 dagen na de verzenddatum van de voorschotnota of declaratie door Steekproeven.eu schriftelijk ontvangen te zijn. Nadien kan door Opdrachtgever geen andere aanspraak meer gemaakt worden dan volgens de Artikelen 15 en 16.

Artikel 13. Leveringstermijn

13.1 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit nadrukkelijk is overeengekomen.

13.2 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend mogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden tenzij Steekproeven.eu de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Einde van de Opdracht

14.1 De Opdracht is beëindigd op het moment dat de in de Opdracht overeengekomen op te leveren documentatie en/of het uitvoeren van de laatste werkzaamheden door Opdrachtgever zijn goedgekeurd. Indien deze goedkeuring door Opdrachtgever langer uitblijft dan 30 dagen na oplevering van de in de Opdracht overeengekomen op te leveren documentatie, dan wordt geacht deze goedkeuring te zijn verleend. Indien de laatste documentatie niet kan worden afgerond door het niet op redelijke termijn leveren van commentaar door Opdrachtgever op het concept, dan wordt dit concept als definitief einddocument beschouwd.

14.2 In geval de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of overgaat in andere handen, heeft Steekproeven.eu het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Betalingen voor de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de winstderving door beëindiging van de Opdracht worden terstond opeisbaar.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Steekproeven.eu is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd in het kader van de Opdracht. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het Honorarium dat Steekproeven.eu voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen, met een maximum van de vergoedingssom over de laatste 3 maanden.

15.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Steekproeven.eu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Steekproeven.eu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, of niet tijdig aan Steekproeven.eu zijn verstrekt, dan wel bij ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever, heeft Steekproeven.eu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Steekproeven.eu zal wegens deze opschorting of beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

15.3 Steekproeven.eu staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Steekproeven.eu aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Steekproeven.eu zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Steekproeven.eu een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Steekproeven.eu en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Steekproeven.eu de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit. Steekproeven.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.

15.5 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

15.6 Enige aansprakelijkheid voortvloeiende uit handelen of nalaten van door Steekproeven.eu in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden is beperkt tot de omvang van de op die derden contractueel, wettelijk of krachtens rechterlijke uitspraak berustende verplichtingen, met een maximum van de vergoedingssom over de laatste maand.

15.7 Opdrachtgever vrijwaart Steekproeven.eu tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Steekproeven.eu.

15.8 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Steekproeven.eu berust op Opdrachtgever en Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 16. Overmacht

16.1 In geval van overmacht zal Steekproeven.eu daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vanaf 30 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren.

16.2 Ingeval van overmacht is Steekproeven.eu gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Onder overmacht wordt te dezen tevens ziekte van Paul van Batenburg over een periode langer dan 30 dagen, verstaan.

16.3 Steekproeven.eu is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

16.4 Steekproeven.eu is gehouden de schade voor Opdrachtgever veroorzaakt door de overmacht zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 17. Vrijwaring

17.1 Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Steekproeven.eu tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op alle tussen Steekproeven.eu en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Opdrachtgever erkent dat de kenmerkende prestatie van de werkzaamheden die door Steekproeven.eu worden uitgevoerd, ook wanneer deze deels elders worden verricht, in Nederland plaatsvindt; alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk verricht.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze overeenkomst van opdracht van toepassing is, zal in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waarin Steekproeven.eu is gevestigd.

Back To Top